ประวัติความเป็นมา

            สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย เริ่มเปิดทำการเมื่อปี 2510 โดยเช่าอาคารของเอกชน ต่อมาในปีงบประมาณ 2536 กรมการขนส่งทางบกได้รับงบประมาณก่อสร้างสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย อาคารที่ทำการ 3 ชั้น 1 อาคาร พร้อมลานจอดรถ อาคารตรวจสภาพ และอาคารที่พัก ข้าราชการ 4 ชั้น จำนวน 37 ยูนิต 1 อาคาร มีเนื้อที่ 22 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 405 หมู่ 6 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เปิดทำการเมื่อปี 2538 มีเขตความรับผิดชอบ 7 อำเภอ 2 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอเชียงแสน อำเภอแม่จัน อำเภอแม่สาย อำเภอเวียงชัย อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ลาว กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง และกิ่งอำเภอดอยหลวง


สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย  มีสำนักงานขนส่งสาขา 3 สาขา  ดังนี้

    1. สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย สาขาอำเภอเทิง ได้เปิดทำการเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2531 โดยใช้อาคารของเอกชน เป็นที่ทำการ และต่อมาได้รับงบประมาณก่อสร้างจากทางราชการ ประกอบด้วย อาคารสำนักงาน 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร อาคารตรวจสภาพรถ 1 อาคาร
อาคารที่พักข้าราชการ 1 อาคาร มีเนื้อที่ 8 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 199 หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีพื้นที่รับผิดชอบ 5 อำเภอ
คือ อำเภอเทิง อำเภอเชียงของ อำเภอพญาเม็งราย อำเภอเวียงแก่น และอำเภอขุนตาล
     2. สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย สาขาอำเภอพาน ได้เปิดทำการเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2538 โดยเช่าอาคารของเอกชนเป็นที่ทำการ
ตั้งอยู่เลขที่ 891 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ต่อมาได้รับงบประมาณก่อสร้างจากทางราชการ และ้ย้ายที่ทำการ
จากแห่งเดิมไปยังที่ทำการแห่งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2553 ตั้งอยู่เลขที่ 272 หมู่ที่ 1 ตำบลสันติสุข อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ 2 อำเภอ คือ อำเภอพาน และอำเภอป่าแดด
     3. สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย สาขาอำเภอเวียงป่าเป้า ได้เปิดทำการเมื่อปี พ.ศ. 2535 โดยใช้อาคารของเอกชนเป็นที่ทำการ
และต่อมาได้รับงบประมาณก่อสร้างจากทางราชการ ประกอบด้วย อาคารสำนักงาน พร้อมโรงตรวจสภาพ จำนวน 1 อาคาร บ้านพักข้าราชการ
จำนวน 10 หลัง มีเนื้อที่ 6 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ 1 ตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย มีพื้นที่รับผิดชอบ 2 อำเภอ คือ
อำเภอเวียงป่าเป้า และอำเภอแม่สรวย

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย  มีสถานีขนส่งผู้โดยสาร 3 แห่ง  คือ

     1. สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 1 เปิดทำการเมื่อปี พ.ศ. 2514 มีเนื้อที่ 4 ไร่ 2 งาน 22 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ ถนนประสพสุข ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ปัจจุบันได้ถ่ายโอนภารกิจให้กับเทศบาลนครเชียงรายแล้ว เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2548
    2. สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 2 เปิดทำการเมื่อ 28 มีนาคม 2552 ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน ตำบลสันทราย
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
     3. สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  เปิดทำการเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2539 มีเนื้อที่ 5 ไร่ 29 ตารางวา
ตั้งอยู่เลขที่ 100/89 หมู่ 5 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ปัจจุบันได้ถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2549


วิสัยทัศน์


พัฒนาการขนส่งทางถนนให้ปลอดภัย      ประชาชนประทับใจการให้บริการ


ค่านิยม
                    กล้าคิด     (Dare to Think)                           กล้าพูด                            (Dare to Talk)     
                    กล้าทำ     (Dare to Do)                               กล้านำไปสู่ความเปลี่ยนแปลง     (Dare to Change)
วัฒนธรรม
                                         มีจิตบริการ                                      S : Service Mind
                                         ทำงานเพื่อประชาชน                            P : People
                                         เป็นคนฉลาดคิด                                 I : Intelligence
                                         มีมิตรสัมพันธ์                                   R : Relationship
                                         ร่วมกันประสาน                                  I : Integration
                                         ทำงานเป็นทีม                                   T : Teamwork
แผนที่ตั้งสำนักงาน

 

first page
law room
data travel
statistics
form_download