คลิกที่นี่
คลิกที่นี่
คลิกที่นี่
ระเบียบ/ประกาศ
เวียนเพื่อทราบ
การขออนุญาต
อัตราค่าบริการ
ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่งเกี่ยวกับสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.)


dot1
ประกาศฯ ให้ความเห็นชอบผู้มีคุณวุฒิอื่นเป็นผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถและเจ้าหน้าที่
ตรวจสภาพรถสำหรับสถานตรวจสภาพรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
dot1
ประกาศฯ แบบ ขนาด และมาตรฐานของเครื่องตรวจสภาพรถ และอุปกรณ์หรือ
สิ่งอำนวยความสะดวกในการตรวจสภาพรถ
dot1
ประกาศฯ ขนาด จำนวน และคุณภาพเครื่องดับเพลิงที่จะต้องติดตั้ง
ณ สถานตรวจสภาพรถ
ตรอ.ในเีชียงราย
สถิติการตรวจสภาพรถ

 

first page
law room
data travel
statistics
form_download
กรณีเปิดไฟล์ไม่ได้ ให้ทำการคลิกขวาที่ชื่อเรื่อง แล้วเลือก Save Target as เพื่อบันทึกเรื่องนั้นลงเครื่องก่อน หลังจากนั้นทำการเปิดไฟล์ที่บันทึก...ก็สามารถเปิดดูได้แล้วค่ะ

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายตรวจสภาพรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย โทร. 053-152077 ต่อ 110